Sustainable Development Goals en Close Future

De afkorting SDG staat voor Sustainable Development Goals. In 2016 tekenden de Verenigde Naties een pakket van zeventien doelstellingen. De zeventien SDG’s zijn doelen om van de wereld een betere plek te maken.

Close Future en de SDG’s

Onze 5 MVO pijlers en de bijbehorende thema’s vormen een belangrijk onderdeel van onze Close Future strategie. Per MVO pijler hebben wij gekeken welke SDG’s het beste passen bij het onderwerp. Deze SDG’s zijn gekoppeld aan de concrete actiepunten die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen voor 2024. Hiermee zijn de SDG’s geborgd in Close Future.

De SDG’s uitgelicht

Een tiental SDG’s hebben raakvlakken met onze kernactiviteiten. Hier gaan we ons de komende jaren hard voor maken. Vooral de inzet op eerlijke handel, vermindering van ongelijkheid, zorgen voor duurzame consumptie en het duurzaam gebruik van ecosystemen (die centraal staan in de doelen 8, 12, 13 en 15) vormen de kern van onze activiteiten. Maar ook de andere SDG's staan hier beschreven. 

SDG 2: geen honger

Vergeleken met andere landen komt ondervoeding in Nederland niet vaak voor. Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie en de impact ervan op de kwaliteit van de leefomgeving en het dierenwelzijn. Ook voedselverspilling moet afnemen.

Door de jaren heen zien wij een enorme toename in de vraag naar producten met een goede herkomst. Maar zolang het onduidelijk is waar producten vandaan komen, is het onmogelijk om deze herkomst te garanderen. Dat kan anders vinden wij, daarom werken wij hard aan het transparanter maken van de keten. Van land naar klant noemen wij dat, oftewel inzicht geven in de weg die onze producten afleggen.

SDG 3: goede gezondheid en welzijn

Het verzekeren van een goede gezondheid en de promotie welzijn voor alle leeftijden staan centraal in SDG 3. Het voorkomen van voortijdige sterfte staat hoog op de VN-agenda. Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.

Wij hebben deze SDG vertaald naar een doel om klanten en medewerkers waar wij kunnen te helpen bewuster te eten, drinken en leven. Dit doen we met ons grote assortiment gezonde producten en door te informeren over gezondere keuzes. Tevens hebben wij de ambitie om de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers te ondersteunen door de arbeidsomstandigheden te verbeteren en een actieve levensstijl te stimuleren.

SDG 6: schoon water en sanitair

De toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is goed geregeld in Nederland. De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.

Net als elk bedrijf in Nederland verbruiken wij water. Wij verbruiken relatief weinig water, maar toch hebben wij het doel om ons waterverbruik waar mogelijk te verminderen. Wij proberen bewust om te gaan met water. De kwaliteit van water is voor koffie erg belangrijk en daarom zetten wij ons in op het slim gebruiken van waterfilters om de kwaliteit van het drinkwater nog verder te verbeteren.

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

De ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Onze ambitie voor 2024 is duidelijk, wij willen dan zo duurzaam mogelijk zijn. Met name op het gebied van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals gas, kunnen wij de aankomende jaren flink stappen maken. Ook voor onze klanten zetten wij ons op dit punt in. Hoewel wij zelf geen koffieautomaten produceren zijn wij bewust van onze positie in de keten en dagen wij onze leveranciers uit om samen te kijken naar energiebesparingsmogelijkheden.

SDG 8: waardig werk en economische groei

Op dit moment staan veel koffieboeren in de wereld onder druk. De prijs die voor de koffie wordt betaald door de industrie, ligt vaak onder de kostprijs. Coffee Fresh kiest daarom bewust voor 100% gecertificeerde koffie. Dit betekent dat al onze soorten Coffee Fresh koffie zijn gecertificeerd met een duurzaamheidskeurmerk. Hiermee dragen wij bij aan een betere wereld.

Daarnaast zetten wij ons in voor een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Wij maken ons sterk voor een vitale bedrijfscultuur waarin mensen hun werk als zinvol en plezierig ervaren. Dat geldt ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen bij Coffee Fresh gelijke kansen. 

SDG 10: ongelijkheid verminderen

Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.

Er zijn bij ons (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. Dat is gecertificeerd met de PSO prestatieladder trede 3. Uiteraard blijven wij ons inzetten voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en zowel onszelf, als onze leveranciers, stimuleren om sociaal te ondernemen. Daarnaast bieden wij jaarlijks studenten een plek in onze organisatie om hun studie af te ronden. Waar mogelijk proberen wij de (afgestudeerde) studenten te helpen bij hun start op de arbeidsmarkt.

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie

Wij maken bewuste keuzes om de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers en klanten te stimuleren. Het is ons doel om klanten en medewerkers waar wij kunnen te helpen bewuster te eten, drinken en leven. Dit doen we door een groot assortiment gezonde producten aan te bieden en te informeren over gezondere keuzes.

Daarnaast zien wij verspilling als waardevernietiging. Om dit tegen te gaan, proberen we te grote inkoop tot een minimum te beperken. Mochten producten richting de uiterste houdbaarheidsdatum gaan zorgen we dat deze een goede bestemming krijgen, bijvoorbeeld via schenkingen.

SDG 13: klimaatactie

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Coffee Fresh vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en de milieu-impact van onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk te verkleinen. Daarbij vinden wij het belangrijk bewust om te gaan met natuurlijke hulpbronnen voor een duurzaam klimaat.

Naast de mogelijkheden voor het verduurzamen van onze locaties kijken wij ook naar onze logistiek. Wij willen onze logistiek zo duurzaam mogelijk maken, dat doen wij door bewust te rijden maar ook door ons verzendproces te verduurzamen. Daarbij proberen wij altijd te kijken naar de meest duurzame oplossing die past bij onze klantgerichte en kostenbewuste organisatie.

SDG 14: leven op het water

Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld. De toenemende negatieve effecten van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling vormen een bedreiging voor dit ecosysteem.

Wij willen onze afvalstromen beheersen en voeren daarom een actief beleid op afvalscheiding. Daarnaast nemen wij een adviserende rol om onze klanten te helpen bij hun uitdagingen als het gaat om afval dat ontstaat door onze producten en diensten. Door ons plastic in te zamelen en te verwerken tot een nieuw product zorgen wij voor minder plastic afval. We proberen daarmee een bijdrage te leveren aan de vermindering van de plasticsoep.

SDG 15: leven op het land

Ontbossing en verwoestijning – veroorzaakt door de mens en klimaatverandering – vormen enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en tasten de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede.

Wij hebben in 2020, net als veel andere bedrijven in Nederland, een flinke stap genomen in de digitalisering. Dit is een belangrijke ontwikkeling binnen onze bedrijfsvoering. Digitalisering draagt bij aan efficiëntie binnen onze organisatie en aan de afname van papierverbruik. Daarnaast willen wij zo veel mogelijk van ons afval recyclen. Een goede stap in de richting van een duurzamere wereld. Afvalscheiding en recycling zijn beter voor het milieu. Door afval in te zetten als grondstof voor nieuwe producten of groene energie hoeft minder afval verbrand te worden.
Medewerker van Coffee Fresh aan de telefoon

"De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen."

fancybox loading gif